Anping Old Fort ป้อมปราการอันผิง เมืองไถหนาน ไต้หวัน

Anping Old Fort ป้อมปราการอันผิง เมืองไถหนาน | อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไต้หวัน สมัยชาวดัช (เนเธอแลนด์) ยึดครองไต้หวัน ได้มีการสร้างสถานที่สำคัญหลายแห่ง อย่างเช่น ป้อมปราการอันผิง 安平古堡 หรือ Anping Old Fort ที่เมืองไถหนาน แห่งนี้ […]

Anping Old Fort ป้อมปราการอันผิง เมืองไถหนาน ไต้หวัน Read Post »